ប៊ី.អាយ.ស៊ី ម៉ាឃីត

ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត គឺជាក្រុមហ៊ុន Forex ឈានមុខគេនៅកម្ពុជា

បទបញ្ញត្តិស្របច្បាប់ពី ន.ម.ក

ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត ត្រូវបានផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណ និងគ្រប់គ្រងដោយនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក)

ទទួលបានពានរង្វាន់

ទទួលបានពានរង្វាន់ពី MetaQuotes ជាមួយនឹងកម្មវិធី MetaTrader 4

ផ្ដល់ជូននូវសុវត្តិភាព និងទំនុកចិត្ត

កម្មវិធី MetaTrader 4 គឺជាកម្មវិធីជួញដូរមួយដែលមានសុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្តបំផុតក្នុងការជួញដូរលើទីផ្សារសកលលោក

បទបញ្ញត្តិស្របច្បាប់ពី ន.ម.ក

ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត ត្រូវបានផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណ និងគ្រប់គ្រងដោយនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក)

កម្មវិធីជួញដូរដែលពេញនិយមបំផុតលើទីផ្សារសកលលោក

គណនីសាកល្បង